Reglement

Reglement Heel Weerselo Kwist

Algemeen

1.1 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en alle deelnemers aan de Heel Weerselo Kwist quiz.

1.2 De Heel Weerselo Kwist quiz is een spel waarbij – in teamverband – een vragenlijst ingevuld moet worden en opdrachten worden uitgevoerd.

1.3 Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich te allen tijde te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.

1.4 U verklaart volledig kennis te hebben genomen van alle regels die betrekking hebben op de Heel Weerselo Kwist quiz, waaronder dit reglement, waarvan de voorwaarden en regels alsdan gelden als te zijn geaccepteerd.

Teams

2.1 De organisatie adviseert een team uit minimaal acht en maximaal 1vijftien personen te laten bestaan.

2.2 Er is geen minimale of maximale leeftijd voor deelname aan de quiz

2.3 Een teamlid hoeft geen inwoner van de Weerselo te zijn. Iedereen, ook mensen buiten de gemeente, zijn van harte welkom om deel te nemen aan Heel Weerselo Kwist.

2.4 Leden van de organisatie zijn van deelname uitgesloten.

  1. Inschrijven

3.1 Een team kan zich alleen online inschrijven voor Heel Weerselo Kwist via www.heelweerselokwist.nl

3.2 Het inschrijfformulier moet worden ingezonden door één van de teamleden die vervolgens als contactpersoon fungeert. De organisatie correspondeert vervolgens uitsluitend met het team via deze contactpersoon (zie artikel 4.1).

3.3 Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld en tijdig te worden gezonden via de website www.heelweerselokwist.nl

3.4 De organisatie behoudt zich het recht voor om teamnamen te weigeren.

3.5 De deelname is pas definitief als de inschrijving betaald is middels Ideal en bevestigd is door de organisatie.

3.6 De organisatie bepaalt de inschrijftermijn, het inschrijfgeld, wie er als team toegelaten worden en mogen deelnemen aan de Heel Weerselo Kwist quiz, het aantal deelnemers, de termijn van deelname, de quizdatum en het aanvangstijdstip en eindtijdstip van de Heel Weerselo Kwist quiz.

 

  1. Deelnemen Aan De Heel Weerselo Kwist Quiz

4.1 Op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie wordt aan de  contactpersoon uitsluitend één Heel Weerselo Kwist vragenboek uitgereikt.

4.2 Het team vult in het Heel Weerselo Kwist vragenboek de antwoorden op de verschillende vragen in.

4.3 Het Heel Weerselo Kwist vragenboek moet duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal worden ingevuld (zie artikel 5.4). Het vragenboek moet in de juiste volgorde qua bladzijdes worden ingeleverd en er mogen geen gekopieerde bladzijden worden ingeplakt.

4.4 Het ingevulde Heel Weerselo Kwist vragenboek moet op een door de organisatie vastgestelde datum, uiterst tijdstip en locatie door de contactpersoon worden ingeleverd. Na het uiterste tijdstip ingeleverde vragenboeken worden van deelname uitgesloten en dingen niet meer mee naar de prijs. Bij hoge uitzondering is het mogelijk dat de organisatie anders beslist.

4.5 Overige regels zullen worden opgenomen in het Heel Weerselo Kwist vragenboek en zijn eveneens bindend.

4.6 Niet naleving van dit reglement dan wel overige in het Heel Weerselo Kwist vragenboek opgenomen regels leidt tot uitsluiting van deelname, een en ander ter beoordeling van de organisatie.

4.7 De organisatie is bij uitsluiting en bindend bevoegd te beoordelen of een inschrijver voldoet aan de door de organisatie gestelde criteria alsmede of een team wordt toegelaten deel te nemen dan wel van deelname wordt uitgesloten.

4.8 In geval van uitsluiting van deelname of voortijdige afmelding is er geen restitutie van het inschrijfgeld.

  1. Prijswinnaar

5.1 Alleen de teams die hun Heel Weerselo Kwist vragenboek tijdig, overeenkomstig de instructies van de organisatie, hebben ingeleverd (zie artikel 4.4) dingen mee naar de prijzen.

5.2 Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten.

5.3 Doel van de Heel Weerselo Kwist quiz is om zoveel mogelijk punten te behalen.

5.4 Een niet of slecht leesbaar dan wel niet in de Nederlandse (of andere gevraagde) taal geschreven antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend.

5.5 Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden.

5.6 Bij een gelijk aantal punten zal de organisatie voor een beslissingsopdracht zorgen die tijdens de prijsuitreiking zal worden verstrekt.

5.7 De uitslag van de Heel Weerselo Kwist quiz wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking, op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie.

5.8 De uitslag van Heel Weerselo Kwist quiz is bindend en staat niet ter discussie.

  1. Prijzen

6.1 De eerste drie plaatsen ontvangen een geldprijs.
1e plaats € 500,-
2e plaats € 250,-
3e plaats € 100,-

  1. Sponsoren

7.1 Sponsoren kunnen zelf een vraag of opdracht indienen. Het staat de organisatie vrij om deze vraag/opdracht anders te formuleren.

7.2 Sponsoren hebben geen privileges ten opzichte van andere deelnemende teams

  1. Tot Slot

8.1 De organisatie behoudt zich het recht voor om eventueel beeld- en/of fotomateriaal of teksten voortvloeiend uit de Heel Weerselo Kwist quiz via de website en/of social media openbaar te stellen. Deelnemers die niet willen dat zij getoond worden op beeld- en/of videomateriaal dienen dit tijdig aan de organisatie te melden.

8.2 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, zal een uitspraak van de organisatie beslissend en voor alle betrokkenen bindend zijn.

8.3 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de Heel Weerselo Kwist quiz.

8.4 Deelname voor teams en de teamleden geschiedt geheel op eigen risico.

8.5 Indien men het nodig acht om locaties te bezoeken voor het beantwoorden van vragen verzoekt de organisatie om dit zoveel mogelijk op de fiets te doen.

8.6 Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.

8.7 De organisatie wil nogmaals benadrukken dat de Heel Weerselo Kwist quiz een quiz is vóór en dóór (ex-) inwoners van Weerselo, waarbij eenieders privacy en veiligheid voorop staat. De organisatie gaat er vanuit dat tijdens de Heel Weerselo Kwist quiz iedereen elkaars privacy en veiligheid respecteert.